Ausfall- und Vertretungsplan

Tag: Montag                        Datum:     26.02.2018         Achtung! Neuer Stundenplan!!!!

Nicht an der Schule:   Frau Beyreuther, Frau Günther

 

Klasse
5a

Klasse
5b

Klasse
5c

Klasse
6a

Klasse
6b

Klasse
7a

Klasse
7b

Gruppe
7H

Klasse
8a

Klasse

8b

Gruppe
8H

Klasse
9a

Klasse
9b

Klasse
10a

Klasse
10b

DaZ S
VKA 1

DaZ W
VKA 2

1

Bio
Gre

D
Weile

Mathe
Um

Kunst
Klie

Sport
Störzel

Eng
Wo

Eng
Röhl

Mathe
Wald

Eng
Weiß

Eng
Karl

D
Ring

Ch
Mross

Physik
Vie

Mathe
Trä

Eng
Rein

 

 

2

Musik
Wo

TC
Gre/
Karl

Eng
Neu

Physik
Vie

D
Oev

D
Wen

Mathe
Trä

Eng
Rein

Ge
Ring/
Weiß

Ge
Weile
KlaZi

 

GK
Störzel
O 116

Mathe
Um

D
Klie

Bio
Mross

Schö 

Woll 

3

Kunst
Klie

Eng
Ring

Musik
Wo

Mathe
Wald

Eng
Rein

Geo
Röhl

Sport
Sachse

 

Mathe
Um

D
Wen

Eng
Karl

Frz. Neutag-S.

Geo
Hei
O 123

D
Sta

 Schö

 Woll


Kempf


Horak

4

Mathe
Ke/
Oev

Musik
Wo

D
Weile

Eng
Rein

Ge
Störzel

Sport
Sachse

Info
Hanke
WTH
Karl

 

D
Sta

Ch
Horak

D
Ring

Physik
Vie

D
Wen

Bio
Mross

Geo
Hei
O 117

 Schö

Woll

5

Eng
Ring

Mathe
Oev

Geo
Röhl

Frz. Neutag-S.

WTH
Gre/
Hanke

Ge
Störzel

 

Physik
Vie

Eng
Karl

Ch
Horak

Musik
Hasler

D
Wen

Sport
Heinrich/Koban

 Schö

 Woll


Rein


Wald

6

Mathe
Oev

Geo
Röhl

Ge
Weile
KlaZi

D
Hasler

Bio
Gre

D
Wen

Mathe
Trä

D
Sta

Frz. Neutag-S.
NK Hanke
NK Horak
NK Karl

7. Stunde NK Karl Ausfall

Mathe
Kempf

WTH
Sachse
Info
Plötz

GK
Störzel
O 116

Mathe
Vie

 Schö

 Woll

7

Fö Mathe Kempf/Oev
Fö Deu Weile
LRS Ring

Musik
Hasler

Geo
Röhl

Ausfall

D
Sta

Ausfall

GK
Störzel
O 116

WTH
Hanke
Ausfall

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausfall